Trang nhất » Hệ thống BĐCL » Kiểm định chất lượng » Đánh giá chất lượng

Kết quả đánh giá trường Cao đẳng chất lượng cao năm 2020

Thứ tư - 23/12/2020 11:06
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo Kết quả đánh giá trường Cao đẳng chất lượng cao năm 2020.
.

KẾT QUẢ  ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2020


TT Tiêu chí, Tiêu chuẩn Điểm chuẩn Điểm tự đánh giá % so với điểm chuẩn Tiêu chí
  TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC   Đạt tiêu chuẩn Trường cao đẳng chất lượng cao
  TỔNG ĐIỂM 102 93  
  Tiêu chí 1 - Quy mô đào tạo 9 7 77,8%
1   Tiêu chuẩn 1: Quy mô đào tạo tối thiểu 1.500 học sinh, sinh viên; riêng đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đối với trường phục vụ đối tượng chuyên biệt, đào tạo các ngành nghề đặc biệt là 500. 3 3  
2   Tiêu chuẩn 2: Số lượng người học chiếm tỷ lệ ít nhất 80% quy mô đào tạo. 3 3  
3   Tiêu chuẩn 3: Kết thúc khóa đào tạo, tỷ lệ người học hoàn thành chương trình đào tạo chiếm tỷ lệ ít nhất 70% tổng số tuyển sinh. 3 1  
  Tiêu chí 2. Trình độ nhà giáo 18 18 100%
1   Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 3 3  
2   Tiêu chuẩn 2: 90% nhà giáo có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động ở những ngành/nghề có liên quan. 3 3  
3   Tiêu chuẩn 3: 70% nhà giáo dạy cả lý thuyết và thực hành. 3 3  
4   Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, nhà giáo được cập nhật kiến thức, kỹ năng, công nghệ tại đơn vị sử dụng lao động có các ngành, nghề liên quan. 3 3  
5   Tiêu chuẩn 5: 90% nhà giáo được người học đánh giá mức hài lòng trở lên. 3 3  
6   Tiêu chuẩn 6: 5% đội ngũ nhà giáo nằm trong các đối tượng: có trình độ kỹ năng nghề cao hoặc là Nhà giáo nhân dân, là Nhà giáo ưu tú, nghệ nhân, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, nhà giáo đạt giải tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, nhà giáo tham gia bồi dưỡng thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề ASEAN, thế giới. 3 3  
  Tiêu chí 3. Gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo 18 17 94,4%
1   Tiêu chuẩn 1: Đơn vị sử dụng lao động tham gia chặt chẽ và hiệu quả trong quá trình xây dựng, rà soát, chỉnh sửa bổ sung chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo và đánh giá kết quả học tập. 3 3  
2   Tiêu chuẩn 2: Trường triển khai đào tạo hợp tác với đơn vị sử dụng lao động ở ít nhất 01 ngành/nghề, trong đó có cán bộ của đơn vị sử dụng lao động đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm tham gia giảng dạy. 3 3  
3   Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường hợp tác với đơn vị sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp xác định nhu cầu đào tạo, tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, trải nghiệm thực tiễn, giải quyết việc làm cho người học. 3 3  
4   Tiêu chuẩn 4: Trường hợp tác với đơn vị sử dụng lao động để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động của đơn vị sử dụng lao động. 3 3  
5   Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo có các nội dung về kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng số và kỹ năng xanh trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thời gian đào tạo thực hành, thực tập, thí nghiệm chiếm ít nhất 70% tổng thời gian khóa học, trong đó đào tạo tại đơn vị sử dụng lao động chiếm ít nhất 35% thời gian tổng thời gian khóa học. 3 2  
6   Tiêu chuẩn 6: 90% tổng số người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp. 3 3  
  Tiêu chí 4. Quản trị nhà trường 48 42 87,5%
1   Tiêu chuẩn 1: Trường đảm bảo an toàn; yên tĩnh, khoảng cách an toàn đối với các cơ sở thải ra chất độc hại; không bị úng, ngập. 3 3  
2   Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo trường và đội ngũ cán bộ quản lý làm việc hiệu quả. 3 3  
3   Tiêu chuẩn 3: Trường xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng của trường theo quy định và đặc thù của trường, hàng năm được đánh giá, cải tiến khi cần thiết. 3 3  
4   Tiêu chuẩn 4: Trường triển khai hệ thống giám sát, đánh giá có hiệu quả từ người học; nhà giáo; cán bộ quản lý; người học tốt nghiệp và đơn vị sử dụng lao động phục vụ cho đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. 3 3  
5   Tiêu chuẩn 5: Trường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý của trường, đảm bảo các dữ liệu có khả năng đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu kết nối/chuyển dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 3 3  
6   Tiêu chuẩn 6: Trang thông tin điện tử của trường được viết ít nhất bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có nội dung đầy đủ, phong phú, thông tin cần thiết cho người truy cập. 3 3  
7   Tiêu chuẩn 7: Trường đảm bảo các điều kiện sẵn sàng đào tạo trực tuyến phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, nhu cầu người học và có biện pháp giám sát chất lượng hiệu quả. 3 0  
8   Tiêu chuẩn 8: Trường sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và nhân sự phục vụ quá trình đào tạo. 3 3  
9   Tiêu chuẩn 9: Trường triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển năng lực cá nhân và đảm bảo quyền lợi của nhà giáo. 3 3  
10   Tiêu chuẩn 10: Trường triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người học thuận lợi trong quá trình học tập, sinh hoạt nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất, có việc làm sau khi tốt nghiệp và triển khai các hoạt động khởi nghiệp. Trường có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho người học thuộc nhóm yếu thế. 3 3  
11   Tiêu chuẩn 11: Trang thiết bị phù hợp với công nghệ tiên tiến áp dụng tại đơn vị sử dụng lao động, đáp ứng triển khai chương trình đào tạo; thiết bị thực tập thực hành bảo đảm an toàn; có đầy đủ bảo hộ lao động và thường xuyên được sử dụng. 3 2  
12   Tiêu chuẩn 12: Sắp xếp xưởng thực hành đảm bảo đào tạo các kỹ năng cơ bản chung, đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và ứng dụng các kỹ năng đã học vào điều kiện làm việc thực tế; quản lý nhà xưởng theo mô hình tiên tiến. 3 1  
13   Tiêu chuẩn 13: Trường cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo ngoài trường về ngành/nghề trọng điểm của trường, do đội ngũ nhà giáo của trường thực hiện. 3 3  
14   Tiêu chuẩn 14: Trường triển khai mô hình đào tạo hoặc mô hình quản lý mới. Có ít nhất 01 chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc 01 chương trình đào tạo được công nhận tương đương với chuẩn quốc tế được tuyển sinh, tổ chức đào tạo hàng năm và chia sẻ kinh nghiệm với trường khác. 3 3  
15   Tiêu chuẩn 15: Hằng năm trường có hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn hoặc chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân ngoài trường. 3 3  
16   Tiêu chuẩn 16: Hằng năm trường triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường. 3 3  
  Tiêu chí 5. Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo 9 9 100%
1   Tiêu chuẩn 1: Người học đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia/khu vực/quốc tế, có đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng được công nhận. 3 3  
2   Tiêu chuẩn 2: Ít nhất 90% người học được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc. 3 3  
3   Tiêu chuẩn 3: Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng cơ bản và ứng dụng hiệu quả các hoạt động về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, kỹ năng khởi nghiệp và tự tạo việc làm. 3 3  
  TỔNG 102 93  
 
Tự đánh giá : 93 điểm -  Đạt tiêu chuẩn trường Cao đẳng chất lượng cao năm 2020.

Tác giả bài viết: Phạm Minh Hoàng

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa