Tuyển sinh Đào tạo nghề cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid

.

.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo Tuyển sinh Đào tạo nghề cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid. Thời gian đào tạo (từ 01/10/2020 đến 15/11/2020), xem thông cho tiết tại đây:
.

Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo