Tuần sinh hoạt chính trí đầu khóa cho học sinh khóa 13/9

.

.

Thực hiện Kế hoạch số 1185/KH-CĐKTCN ngày 08/8/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên K13 năm học 2019-2020.

    
     Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định học tập và rèn luyện của Trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế; về luật giao thông đường bộ, về việc phòng chống tác hại của ma túy, HIV/AIDS...

     Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy chế công tác học sinh, sinh viên; mục tiêu, chương trình đào tạo; các quy chế, quy định về đào tạo, công tác HSSV của Nhà trường; phương hướng, nhiệm vụ năm học.

     Một số hình ảnh của tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa


 

Tác giả bài viết: Văn Đình Thanh