Trang nhất » Các đơn vị » Phòng

Phòng Bảo đảm chất lượng - Khảo thí

Thứ ba - 29/10/2013 15:20
Tham mưu, đề xuất và thực hiện các chức năng bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp, khảo thí, nghiên cứu khoa học, quan hệ doanh nghiệp và công tác thư viện.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Trưởng phòng
  Điện thoại
  Email
ThS.Phạm Minh Hoàng
0914292662
tpmhoangcdn@gmail.com
* Phó Trưởng phòng
  Điện thoại
  Email
ThS. Lưu Đức Tuyến
0905913789
ductuyen66@gmail.com
     
                      
Họ tên Chức vụ chuyên môn
ThS. Nguyễn Kim Khánh Cán bộ - Giảng viên
ThS. Trần Nguyên Độ Cán bộ - Giảng viên
Trần Thị Bích Trâm Chuyên viên
Nguyễn Thị Anh Thư Chuyên viên
Trịnh Thị Hải Yến  Chuyên viên

  
 2. Liên hệ:
     Phòng Bảo đảm chất lượng - Khảo thí - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
     Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
     Điện thoại: 0258.3883002
     Email:

3. Chức năng - nhiệm vụ:
Chức năng 
Phòng BĐCL - KT thực hiện 5 chức năng:
- Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Công tác khảo thí;
- Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ;
- Công tác quan hệ doanh nghiệp;
- Công tác thư viện.
 Nhiệm vụ
Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng liên quan đến hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động về việc xây dựng và vận hành Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp và công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác vận hành, đánh giá, cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phối hợp với đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của Bộ LĐTB&XH và tổ chức kiểm định ngoài;
- Hàng năm, thực hiện các báo cáo, đánh giá và đề xuất biện pháp cải tiến về hoạt động Bảo đảm chất lượng gửi về các đơn vị quản lý theo đúng quy định hiện hành;
- Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; kiểm tra, giám sát kế hoạch, tiến độ đào tạo của nhà trường.
 
Công tác khảo thí
- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình về công tác khảo thí.
- Lập kế hoạch xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc môn học/mô đun, đề thi tốt nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát các kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa các lớp đào tạo ngắn hạn, đào tạo thường xuyên;
- Tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi kết thúc môn học/mô đun cho học sinh, sinh viên hệ trung cấp và cao đẳng;
- Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên hệ trung cấp và cao đẳng;
- Tổ chức bảo mật đề thi kết thúc môn học/mô đun, đề thi tốt nghiệp;
- Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp và công nghệ mới vào công tác biên soạn ngân hàng đề thi, kiểm tra; chấm thi;
- Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả thi và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên hệ trung cấp và cao đẳng. Đánh giá khả năng tìm kiếm việc làm của học sinh, sinh viên các chuyên ngành được đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với nhu cầu của xã hội; lần vết học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có việc làm;
- Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực
khảo thí theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình về hoạt động khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Lập kế hoạch, triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cho đội ngũ CBVC-NLĐ của trường và các tổ chức/cá nhân của doanh nghiệp có hợp tác với trường;
-  Lập kế hoạch, triển khai, quản lý các hoạt động khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cho học sinh, sinh viên;
- Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và công nghệ;
- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính về việc tổ chức cán bộ quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong công tác khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học và công nghệ;
- Hàng năm, thực hiện các báo cáo, đánh giá và đề xuất biện pháp cải tiến về hoạt động khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Công tác quan hệ doanh nghiệp
- Chủ trì và tổ chức thực hiện các hội nghị, hội thảo với doanh nghiệp; phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng ký kết hợp tác đào tạo giữa nhà trường với doanh nghiêp;
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện công tác quan hệ doanh nghiệp, cụ thể: Mời doanh nghiệp tham gia xây dựng, điều chỉnh chương trình, giáo trình; giám sát các kỳ thi tốt nghiệp, chấm thi thực hành; tham gia Hội đồng tự đánh giá chất lượng; tham gia Hội đồng tư vấn nghề chuyên sâu;
- Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đưa học sinh, sinh viên ra học tập môn học/mô đun, thực tập tốt nghiệp và lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát;
- Phối hợp với phòng Đào tạo, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, doanh nghiệp tổ chức đào tạo lại, đào tạo theo địa chỉ, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động;
- Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các ngày hội việc làm, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; lần vết học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có việc làm;
- Đánh giá khả năng tìm kiếm việc làm của học sinh, sinh viên các chuyên ngành được đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với nhu cầu của xã hội;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo thực tập tại doanh nghiệp.

Công tác thư viện
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý mọi hoạt động của thư viện;
- Lập kế hoạch xây dựng thư viện điện tử;
- Số hóa các chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo; tài liệu tại thư viện;
- Tổ chức quản lý trạm sách theo hợp đồng liên kết giữa trường với thư viện tỉnh;
- Hợp tác với thư viện Trường Đại học Nha Trang về việc đăng ký và sử dụng thư viện điện tử của thư viện trường Đại học Nha Trang.
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa