Trang nhất » Các đơn vị » Phòng

Phòng Tổ chức-Hành chính

Thứ năm - 17/04/2014 14:26
Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính và công tác tổng hợp của nhà trường.
1. Cơ cấu nhân sự:
           
* Trưởng Phòng
  Điện thoại
  Email
ThS. Lê Thị Minh Hiếu 
0964210389
ltmhieucdn@gmail.com
* Phó Trưởng Phòng        
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Đỗ Như Đồng
0945158000

nhudong64@gmail.com


Họ tên Chức vụ chuyên môn
ThS.Trần Thị Nga Chuyên viên
Trần Châu Vân Chuyên viên
Đỗ Thị Phương Y sĩ
Mai Thị Thùy Liên Chuyên viên
Lê Minh Khánh Chuyên viên
       
2. Liên hệ:
     Phòng Tổ chức - Hành Chính - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
     Địa chỉ:  Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
     Điện thoại: (0258).3881139 - Fax: (0258).3881138
     Email: cdktcn@khanhhoa.gov.vn

3. Chức năng - nhiệm vụ:
Chức năng
Phòng Tổ chức - Hành chính có nhiệm vụ tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính và công tác tổng hợp trong nhà trường.
Nhiệm vụ
1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; xây dựng, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy quản lý trong nhà trường; giải quyết các công việc về chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn và bảo hộ lao động...;
2. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động;
3. Đảm bảo an ninh nội bộ trường; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định;
4. Làm công tác thường trực cho Hội đồng thi đua - Khen thưởng, để Nhà trường đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động sau mỗi học kỳ và mỗi năm học;
5. Thực hiện công tác văn thư, tổng hợp báo cáo, quản lý tài liệu theo đúng quy định. Triển khai lập kế hoạch tiếp nhận hồ sơ lưu trữ tại các đơn vị theo đúng thời gian và thực hiện công tác lưu trữ theo đúng quy định;
6. Thực hiện các chế độ về lao động, tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định;
7. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong việc thực hiện và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan;
8. Phối hợp với phòng chức năng tổ chức cho các đoàn quốc tế ra vào trường, thực hiện thủ tục nhập, xuất cho khách quốc tế theo đúng quy định của pháp luật;
9. Thực hiện công tác khánh tiết của trường;
10. Theo dõi, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh hoặc tư vấn khám chữa bệnh cho CBVC-NLĐ và học sinh, sinh viên. Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho CBVC-NLĐ và học sinh, sinh viên. Phối hợp với đơn vị liên quan làm thẻ bảo hiểm y tế theo quy định cho CBVC-BLĐ và học sinh, sinh viên toàn trường. Mua và cấp phát thuốc theo quy định. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn, căn tin,… Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh định kỳ; tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh trong trường.
11. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa