Trang nhất » Các đơn vị » Phòng

Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án

Thứ ba - 29/10/2013 15:10
Tham mưu Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; Tổ chức khai thác, sửa chữa, mua sắm, thanh lý các loại trang thiết bị, vật tư, máy móc, công cụ (sau đây gọi tắt là tài sản) của trường theo quy định.Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự trong toàn trường và trực tiếp tham gia một số khâu công tác khác.
1. Cơ cấu nhân sự:
* Trưởng phòng:
   Điện thoại:
   Email:
ThS.Đào Văn Hoa
0913464297
daovanhoa113@gmail.com
* Phó trưởng phòng:
  Điện thoại:
  Email:
Trương Văn Khánh
0919184142
khanhckt@gmail.com
     
 
Họ Tên Chức vụ chuyên môn
ThS.Bùi Tấn Hùng Cán bộ - Giáo viên
Nguyễn Văn Tho Chuyên viên
Đinh Khánh Bảo Nhân viên

 2. Địa chỉ liên hệ:
    Phòng Quản trị - Thiết bị - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
    Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
    Điện thoai: 0258.3883616 - 0258.3888304
    Email:

3. Chức năng - nhiệm vụ:
 Chức năng

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường.
  • Tổ chức mua sắm, khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thanh lý các loại trang thiết bị, vật tư, máy móc, công cụ (sau đây gọi tắt là tài sản) của trường theo quy định.
  • Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự trong toàn trường.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện và triển khai các công việc liên quan đến dự án.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quản lý và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất của trường theo quy định hiện hành của nhà nước.
  • Thực hiện các chức năng khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
 Nhiệm vụ
* Công tác Quản trị - Thiết bị
- Thực hiện các thủ tục, lưu trữ hồ sơ về hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường theo quy định được Hiệu trưởng phê duyệt.
 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hạng mục sửa chữa, nâng cấp, duy tu hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường nhằm bảo đảm các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của nhà Trường.
- Tham gia hội đồng tư vấn về quản lý nhà, đất, đấu thầu xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Kiểm tra giám sát chặt chẽ công trình được đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn.
- Thực hiện mua sắm tài sản (vật tư học tập, trang thiết bị, công cụ dụng cụ…) phục vụ các hoạt động của trường, cấp phát văn phòng phẩm khi Hiệu trưởng phê duyệt.
- Quản lý, duy trì trạng thái hoạt động tốt của các xe ô tô để đảm bảo an toàn khi vận hành, phục vụ yêu cầu công tác của Trường và của Lãnh đạo trường.
- Quản lý và tổ chức sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các hệ thống điện, cấp thoát nước, điện lạnh và các hệ thống khác. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện tiết kiệm điện, nước trong Trường.
- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thực hiện kiểm kê vật tư, tài sản; tổ chức và tham gia hội đồng thanh lý tài sản theo quy định.
- Bảo đảm vệ sinh trong khuôn viên Trường; phòng học, giảng đường của trường.
- Bảo đảm an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai trong Trường. Tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai. Hàng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy; tổ chức tập huấn cho giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động về công tác này.
* Công tác Dự án
- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu do nhà trường giao phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thương thảo, ký kết hợp đồng. Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng được ký kết với nhà thầu về: Tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động và kết quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thẩm quyền.
- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, thông tin, tư liệu gốc liên quan đến các dự án theo các quy định của pháp luật.
- Chuẩn bị thông tin để Hiệu trưởng công khai nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của dự án cho UBND tỉnh, các sở, ngành trong tỉnh và các tổ chức, đơn vị trong nhà trường.
- Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan thông tin đại chúng và cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ các thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định.
- Làm đầu mối của Hiệu trưởng và các cơ quan tham mưu thực hiện dự án trong việc liên hệ với các đối tác về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
 - Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định; cung cấp, chia sẻ thông tin thông qua hệ thống theo dõi, đánh giá dự án.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc theo nội dung dự án; làm đầu mối phối hợp với các phòng chức năng của trường hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.
- Gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ và đột xuất theo quy định hiện hành tới Hiệu trưởng để theo dõi, giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện; chuẩn bị các báo cáo, tài liệu để Hiệu trưởng làm việc với cấp trên và các đơn vị liên quan.
- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.

 

Những tin mới hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa