Trang nhất » Các đơn vị » Trung tâm

Trung tâm Đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia

Thứ ba - 29/10/2013 14:03
Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên theo qui định hiện hành.

1. Cơ cấu nhân sự:

* Phó Giám đốc
(phụ trách trung tâm):

  Điện thoại:
  Email:
ThS. Lương Thị Thúy Hằng
0983976364
luonghangnt@gmail.com
* Phó Giám đốc :
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Nguyễn Tiến Thành
0852222179
ntthanh279@gmail.com

 

Họ tên Chức vụ chuyên môn
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chuyên viên


  2. Liên hệ:
       Trung tâm Đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
       Địa chỉ:
Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
       Điện thoại:  0258.3880689
       Email:         ttdgknnqg.nhatrang@gmail.com

3. Chức năng, Nhiệm vụ:

Chức năng
Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và cả nước theo quy định hiện hành.
Tổ chức, triển khai các hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho đối tượng học sinh sinh viên.
Xây dựng kế hoạch, liên kết với các tổ chức khác theo quy định của pháp luật để chuẩn hóa trình độ Tin học - Ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra.  Phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong trường nâng cao trình độ Tin học - Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định.
Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn khi có yêu cầu.
Nhiệm vụ
Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện chuẩn hóa Kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên của nhà trường theo qui định của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã Hội.
2. Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện các kỳ đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng;
 3. Thông báo công khai tại trụ sở chính và trên trang thông tin điện tử về các nghề được tổ chức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động theo từng bậc trình độ kỹ năng và địa điểm, thời gian sẽ tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động;
4. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của người lao động trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc đăng ký trực tiếp tại trung tâm;
5. Tổ chức ôn tập, cho thi thử các bài kiểm tra kiến thức, bài kiểm tra thực hành đã được sử dụng tại các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia trước đó theo yêu cầu của người lao động;
6. Phối hợp với các đơn vị trong trường chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu cần thiết tương ứng với số lượng người dự thi tại mỗi kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng;
8. Liên kết với các tổ chức khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người dự thi;
9. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật;
10. Tạo các điều kiện cần thiết để cho đánh giá viên thực hiện việc giám sát và đánh giá người dự thi;
 11. Phối hợp với các đánh giá viên trong việc bảo đảm an toàn và xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình người dự thi thực hiện các nội dung đánh giá kỹ năng nghề quốc gia được quy định tại Khoản 2, Điều 31 của Luật việc làm;
12. Tổ chức trao chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người dự thi đạt yêu cầu sau khi đã được Bộ LĐTB&XH cấp cho người dự thi đạt yêu cầu;
13. Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ và hàng năm về số lượng người dự thi và số lượng người dự thi đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng cho các cấp có thẩm quyền;
14. Lưu giữ hồ sơ về kết quả đánh giá người dự thi của các đánh giá viên và danh sách người dự thi đạt yêu cầu đã nhận chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các quy định của pháp luật về lưu trữ;
14. Xây dựng kế hoạch, liên kết với các tổ chức khác theo quy định của pháp luật để chuẩn hóa trình độ Tin học - Ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra;
15. Tổ chức, triển khai các hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho đối tượng học sinh sinh viên.
16. Xây dựng kế hoạch, liên kết với các tổ chức khác theo quy định của pháp luật để chuẩn hóa trình độ Tin học - Ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra
17. Phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong trường nâng cao trình độ Tin học - Ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định.
18. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công.
 

Những tin mới hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa