Trang nhất » Thông tin văn bản » Văn bản QPPL

Một số Văn bản QPPL, 2004 - 2018

Thứ tư - 04/10/2017 04:15
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem
NĂM 2018
24/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018 Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng XEM FILE
23/2018/TT-BLĐTBXH
  06/12/2018
Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng XEM FILE
24/2018/QH14 12/06/2018 Luật an ninh mạng XEM FILE
03/2018/TT-BLĐTBXH 16/06/2018 Quy định tiêu chuẩn chức năng nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
NĂM 2017
3450/TCGDNN-VP 19/12/2017 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp XEM FILE
3268/TCGDNN-PCTT 30/11/2017 Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
22/2017/TT-BLĐTBXH 10/08/2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập XEM FILE
1845/TCDN-KĐCL 24/07/2017 Hướng dẫn tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp  năm 2017 XEM FILE
1061/QĐ-LĐTBXH 05/07/2017 Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/06/2016  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 XEM FILE
1647/TCDN-DNCQ 04/07/2017 Phê duyệt mã trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
29/2017/QĐ-TTg 03/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội XEM FILE
17/2017/TTBLĐTBXH 30/06/2017 Ban hàn Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng XEM FILE
978/QĐ-LĐTBXH 26/06/2017 Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đinh số 1982 QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020” XEM FILE
1396/TCDN-GV 16/06/2017 Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị đầu khoá cho HSSV năm 2017 XEM FILE
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
1050/TCDN-DNCQ 11/05/2017 Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp XEM FILE
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang XEM FILE
12/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng XEM FILE
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp XEM FILE
10/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Quy định về mẫu bằng tôt nghiệp trung cấp, cao đăng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng XEM FILE
09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích luy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp XEM FILE
08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
07/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
06/2017/TT-BLĐTBXH 08/03/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng XEM FILE
04/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng XEM FILE
03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Quy định về quy trình xây dựng , thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ TC, trình độ CĐ XEM FILE
106/TCDN-DNCQ 19/01/2017 Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
205/LĐTBXH-TCDN 18/01/2017 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
NĂM 2016
46/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Quy định về Điều lệ trường cao đẳng XEM FILE
1775/QĐ-LĐTBXH 26/12/2016 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội XEM FILE
4823/LĐTBXH-TCDN 30/11/2016 Rà soát, sắp xếp, cơ sở giáo dục dạy nghề XEM FILE
1982/QĐ-TTg 18/10/2016 Phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam XEM FILE
73/NQ-CP 26/08/2016 Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 XEM FILE
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quản lý và sử dụng con dấu XEM FILE
19/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia XEM FILE
NĂM 2015
3777/QĐ-UBND 25/12/2015  Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 XEM FILE
53/2015/QĐ-TTg 20/10/2015 Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp XEM FILE
42/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp XEM FILE1
XEM FILE2
XEM FILE3
XEM FILE4
XEM FILE5
40/2015/TT-BLĐTBXH 20/10/2015 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp XEM FILE
79/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 08/09/2015 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học XEM FILE
31/2015/NĐ-CP 24/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia XEM FILE
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập XEM FILE
NĂM 2004 - 2014
74/2014/QH13 06/12/2014 Luật giáo dục nghề nghiệp XEM FILE
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng XEM FILE
35/2013/QH13 20/06/2013 Luật hoà giải ở cơ sở XEM FILE
40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy XEM FILE
44/2013/QH13   Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí XEM FILE
12/2012/QH13   Luật công đoàn XEM FILE
14/2012/QH13 20/06/2012 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật XEM FILE
42/2011/TT-BLĐTBXH 29/12/2011 Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề XEM FILE
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật an toàn thực phẩm XEM FILE
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức XEM
FILE
23/2008/QH12 13/11/2008 Luật giao thông đường bộ XEM
FILE
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật cán bộ, công chức XEM
FILE
54/2008/QĐ-BLĐTBXH 19/05/2008 Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề XEM FILE
35/2005/QH11 14/06/2005 Luật giao thông đường sắt XEM
FILE
23/2004/QH11 14/06/2004 Luật giao thông đường thuỷ nội địa XEM
FILETác giả bài viết: Phòng TC-HC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang
Địa chỉ: Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha Trang – Khánh Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa